Lifecycle Care

Lifecycle Care innebär ett systematiskt, konsekvent, omfattande och professionellt arbetssätt för underhåll, med stöd av verktyg och processer i världsklass.

Mesta möjliga livscykelvärde uppnås genom maximal produktivitet i form av körtid och en minimering av de kostnader som stillestånd innebär. Det räcker inte att bara hålla kranarna igång. Vi vill uppnå högsta produktivitet under varje skift. Vi har som mål att leverera mätbara förbättringar av säkerhet och produktivitet som kan rapporteras och granskas, för att på så sätt visa avkastning på investeringen.

Våra kranexperter använder en systematisk risk- och rekommendationsmetod för bedömningen och en konsultativ planerings- och granskningsprocess för kontinuerliga förbättringar av säkerheten och produktiviteten.

Lifecycle care in real time

Prediktivt underhåll
Vi utnyttjar tillståndsövervakning, avancerade inspektioner och sensordata/analys för att förutsäga komponent- eller utrustningsfel.

Inspektioner för förebyggande underhåll
Vi indentifierar risker och förbättringsmöjligheter som stödjer gällande rgler och standarder.

Avhjälpande underhåll och ombyggnationer
Riktar in sig på säkerhets- och produktivitetsfrågor och utnyttjar förbättringsmöjligheter.

Konsulttjänster
Våra specialister kan med hjälp av avancerad teknik göra djupare analyser på kranen, och dess komponenter. Analyserna sammanställs i en rapport som underlättar ert beslutsfattande.

Moderniseringstjänster
Förlänger utrustningens ekonomiska livslängd, skapar förbättrad kapacitet, hastighet, lyftkapacitet och säkerhet.

Ny utrustning och reservdelar
Tillhandahåller ny eller utbytesutrustning samt reservdelar till alla kända fabrikat.

lcirtmantra

Lifecycle Care är en omfattande och systematisk metod för underhåll som stöds av verktyg och processer i världsklass. För att kunna tillhandahålla underhåll i realtid under livscykeln använder vi det industriella internet för att koppla samman data, maskiner och människor. Vi kombinerar information om användning och underhåll med vår kunskap, expertis och erfarenhet, vilket ger våra kunder insikter som optimerar deras underhållsaktiviteter.

Anslut

Ute i fält använder våra mobila inspektörer vårt patentskyddade program MAINMAN för att ange inspektions- och underhållsinformation enligt vår risk- och rekommendationsmetod. De har tillgång till underhållshistorik, utrustningsanvändning och driftinformation, och kan söka efter reservdelar och manualer. 

Fjärrövervakningen TRUCONNECT använder sensorer för att samla in data angående drifttider, motorstarter, arbetscykler, nödstopp och bromsarnas skick. Meddelanden via e-post eller sms varnar för händelser som överbelastningar, nödstopp och överhettningar.

Fjärrsupporten TRUCONNECT tillhandahåller ett globalt nätverk av kranexperter och specialister som tillhandahåller problemlösning och hjälper till att förkorta driftstopp, med tillgänglighet dygnet runt.

Analysera

Kunderna har tillgång till kundportalen yourKONECRANES.com. Information om användning, underhåll och tillgångar länkas, vilket ger fullständig insyn i händelser och aktiviteter under en vald tidsperiod. Den sammanställda datan kan visas, analyseras och delas snabbt, för en enskild kran eller hela flottan. En stor fördel är att avvikelser, mönster och trender kan observeras och att slutsatser baserade på fakta kan dras.

Avvikelser kan visas som fel, exempelvis överbelastningar. Dessa händelser betraktas som abnormala och ska åtgärdas så fort de inträffar. Information om en överbelastning är första steget i att identifiera varför överbelastningen uppstår.

Mönster ger information om relationer mellan variabler. Överbelastningar, nödstopp eller alltför många starter kan exempelvis peka på att operatören behöver utbildning för att minska antalet driftstopp och säkerhetsincidenter. Återkommande överhettningar kan indikera att utrustning måste bytas ut eller att processer måste ändras.

Analyser av trender hjälper dig att prioritera korrigerande åtgärder och investeringar. Dataanalyser över tid möjliggör utveckling av förebyggande underhåll.

Optimera

Vårt konsultativa arbetssätt vägleder i beslutsprocessen. Vi tar oss tid att berätta vad vi har upptäckt, ger rekommendationer och diskuterar hur varje åtgärd kan optimera verksamheten och underhållet.

  • Efterlevnad av regler
  • Bokföring
  • Underhållsplanering och prioritering
  • Reservdelar
  • Utrustningsanvändning
  • Operatörsutbildning
  • Planering och motivering av investeringar