VILLKOR FÖR UTBETALNING AV INSTRUKTIONSAVGIFT I SAMTYCKESFÖRFRÅGAN AVSEENDE KONECRANES ABP:S OBLIGATIONER SOM FÖRFALLER 2022 HAR UPPFYLLTS

Stock exchange releases

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 18 DECEMBER 2020 KL. 14.45 EET

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIG LAG

VILLKOR FÖR UTBETALNING AV INSTRUKTIONSAVGIFT I SAMTYCKESFÖRFRÅGAN AVSEENDE KONECRANES ABP:S OBLIGATIONER SOM FÖRFALLER 2022 HAR UPPFYLLTS

Såsom offentliggjorts tidigare idag av Konecranes Abp (”Konecranes”) och Cargotec Corporation (”Cargotec”), har de extra bolagsstämmorna i Konecranes och Cargotec godkänt fusionen av Konecranes in i Cargotec i enlighet med fusionsplanen som godkänts av styrelserna för Konecranes och Cargotec den 1 oktober 2020.

När dessa aktieägargodkännanden lämnades uppfylldes samtliga villkor för utbetalning av instruktionsavgifter till innehavare av Konecranes 250 000 000 EUR, 1,750 procent obligationer som förfaller 2022 (ISIN FI4000266606) avseende samtyckesförfrågansförfarandet (”Samtyckesförfrågan”) som offentliggjordes av Konecranes den 1 december 2020.

I enlighet med villkoren för Samtyckesförfrågan kommer tillämpliga instruktionsavgifter att utbetalas till de berättigade obligationsinnehavarna senast den 21 januari 2021.

KONECRANES ABP
Kiira Fröberg, Direktör, investerarrelationer

YTTERLIGARE INFORMATION
Tomi Hintikka, Group Treasurer, tel. +358 20 427 2042, e-post: [email protected]

Viktig information

Vad gäller samtyckesförfrågansförfarandet måste detta offentliggörande läsas tillsammans med samtyckesförfrågandeunderlaget. Om någon obligationsinnehavare har någon tvekan angående innehållet i detta börsmeddelande, informationen i samtyckesförfrågansunderlaget eller vilka åtgärder han eller hon bör vidta, bör sådan obligationsinnehavare söka sin egen finansiella och legala rådgivning, inklusive avseende eventuella skattekonsekvenser, omedelbart från sin mäklare, bankförvaltare, advokat, revisor eller annan oberoende finansiell, skattemässig eller legal rådgivare.

I ett flertal jurisdiktioner, särskilt i Australien, Kanada, Sydafrika, Singapore, Japan och USA, kan distribution av detta offentliggörande eller samtyckesförfrågansunderlaget vara föremål för begränsningar som åläggs enligt lag (såsom registrering av relevanta erbjudandehandlingar, inträde, kvalifikation och andra regleringar). Personer, i vars besittning detta offentliggörande eller samtyckesförfrågansunderlaget kommer, behöver skaffa sig information om, och iaktta, eventuella sådana begränsningar. I synnerhet har inga av värdepapperen som avses i detta offentliggörande, inklusive Obligationerna, och inte heller samtyckesförfrågan registrerats och kommer inte heller att registreras enligt United States Securities Act från 1933, med ändringar (”Securities Act”) eller värdepapperslagarna i någon delstat i USA och inga värdepapper får erbjudas eller säljas (och samtyckesförfrågan framställs inte) i USA utom i enlighet med ett undantag från registrering enligt United States Securities Act.

Samtyckesförfrågan lämnas endast utanför USA. Varken detta offentliggörande eller samtyckesförfrågansunderlaget utgör ett erbjudande om att sälja eller inbjudan att lämna erbjudande om att köpa några värdepapper och ska inte utgöra ett erbjudande, inbjudan eller försäljning i USA eller någon annan jurisdiktion i vilken sådant erbjudande, inbjudan eller försäljning skulle vara olagligt. Detta offentliggörande eller samtyckesförfrågansunderlaget får inte offentliggöras eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller skickas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta material skulle utgöra en överträdelse av någon tillämplig lag eller regel eller skulle förutsätta någon registrering eller licensiering inom sådan jurisdiktion. Underlåtenhet att följa den föregående begränsningen kan resultera i en överträdelse av Securities Act eller andra tillämpliga värdepapperslagar.

 

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2019 omsatte koncernen 3,33 miljarder euro. Med MHE-Demag sysselsätter koncernen cirka 17 000 anställda i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors (symbol: KCR).

DISTRIBUTION
Nasdaq Helsinki
Stora medier
www.konecranes.com