Beslut vid Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma

Stock exchange releases

KONECRANES ABP BÖRSMEDDELANDE 15.6.2022 kl. 12.30

 

Beslut vid Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma

 

Konecranes Abp:s (”Konecranes” eller ”Bolaget”) ordinarie bolagsstämma hölls idag onsdagen den 15.6.2022 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Kauppatori 1, 05800 Hyvinge, Finland).

 

Till följd av den pågående COVID-19 pandemin, gjordes en möjlighet för förhandsröstning tillgänglig för aktieägare som inte önskade delta i den ordinarie bolagsstämman på stämmoplatsen.

 

Stämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsåret 2021, beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör samt godkände alla styrelsens och dess kommittéers förslag till bolagsstämman.

 

Dividendutdelning

 

Stämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas 1,25 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 17.6.2022 är antecknade som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Dividenden utbetalas 28.6.2022.

 

Ersättningsrapport

 

Stämman beslöt att godkänna Konecranes ersättningsrapport om ersättningen till styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och verkställande direktörens ställföreträdare under 2021. Bolagsstämmans beslut om ersättningsrapporten är rådgivande.

 

Styrelseledamöternas arvoden

 

Stämman fastställde att styrelsens årsarvoden och styrelsekommittémötenas mötesarvoden förblir oförändrade, samt att mötesarvoden tas i bruk för styrelsemöten. Till styrelsemedlemmarna, med undantag för personalrepresentanten i styrelsen, betalas årsarvoden enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 100 000 euro, och annan styrelsemedlems årsarvode är 70 000 euro. Om en styrelsemedlems mandatperiod utgår före utgången av 2023 års ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av årsarvodet beräknad på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.

 

Ytterligare fastställde stämman att 40 procent av årsarvodet utbetalas i Konecranes aktier som förvärvas till förmån för styrelsemedlemmarna från marknaden till ett pris som fastställs i offentlig handel på Helsingforsbörsen. Förvärvet av aktier genomförs i tre lika stora rater, och varje rat skall förvärvas inom två veckor från och med dagen efter respektive publicering av Bolagets delårsrapporter och bokslutsbulletin för år 2022 som publiceras efter den ordinarie bolagsstämman. Bolaget betalar transaktionskostnaderna och överlåtelseskatten i samband med förvärv av aktier som används till utbetalningen av arvodet. Skulle det inte vara möjligt att utbetala arvodet i aktier på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar eller ett annat av Bolaget eller av styrelsemedlem beroende skäl, betalas arvodet i pengar.

 

Ytterligare fastställde stämman att styrelsemedlemmarna är berättigade till ett mötesarvode på 1 000 euro för varje styrelsemöte som de deltar på. För möten i styrelsens kommittéer erhåller ordföranden för styrelsens revisionskommitté och ordföranden för personalkommittén 3 000 euro i mötesarvode medan övriga kommittémedlemmar erhåller 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar på. 

 

Personer anställda av Bolaget är ej berättigade till styrelsearvode, i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

 

Resekostnader för alla styrelsemedlemmar, inklusive personalrepresentanten i styrelsen, ersätts mot kvitto.

 

Styrelsens sammansättning

 

Stämman fastställde enligt Aktieägarnas nomineringsråds förslag att antalet medlemmar i Bolagets styrelse fastställs till tio (10).

 

De nuvarande styrelseledamöterna Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen, Christoph Vitzthum och Niko Mokkila återvaldes för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2023 års ordinarie bolagsstämma, samt att Pasi Laine, Helene Svahn, Pauli Anttila och Sami Piittisjärvi valdes till nya styrelsemedlemmar för samma mandatperiod. Christoph Vitzthum valdes till styrelseordförande och Pasi Laine till styrelsens viceordförande.

 

Val av revisor och revisorns arvode

 

Stämman beslöt att Ernst & Young Ab omväljs som revisor för en mandatperiod som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet. Ernst & Young Ab har meddelat att CGR Toni Halonen fungerar som huvudansvarig revisor. Revisorns arvode betalas enligt av Bolaget godkänd faktura.

 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av och/eller om mottagande som pant av Bolagets egna aktier

 

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier och/eller om mottagande av Bolagets egna aktier som pant på följande villkor.

 

Antalet egna aktier som kan förvärvas och/eller mottas som pant kan uppgå till totalt högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i Bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller hålls som pant av Bolaget och dess dottersamfund kan dock vid varje tidpunkt uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital.

 

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.

 

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas och/eller mottas som pant. Vid förvärv av egna aktier kan bland annat derivatinstrument användas. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

 

Egna aktier kan förvärvas och/eller mottas som pant i syfte att begränsa utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för att utveckla Bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i syfte att finansiera eller förverkliga möjliga företagsköp, investeringar eller andra till Bolagets affärsverksamhet hörande arrangemang, för att betala styrelsearvoden, för att användas inom ramen för Bolagets incentivprogram eller för att ogiltigförklaras, förutsatt att förvärvet och/eller mottagandet som pant ligger i Bolagets och dess aktieägares intresse.

 

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 14.12.2023.

 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

 

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen (624/2006, inklusive ändringar) avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor.

 

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i Bolaget.

 

Styrelsen beslutar om alla villkor för emission av aktier och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Emission av aktier och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i följande punkt avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 350 000 aktier.

 

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 14.12.2023. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 14.6.2027. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2021.

 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier

 

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om att överlåta Bolagets egna aktier på följande villkor.

 

Högst 7 500 000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i Bolaget.

 

Styrelsen beslutar om alla villkor för överlåtelse av Bolagets egna aktier. Överlåtelsen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i aktiebolagslagen 10 kap. avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier. Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i föregående punkt avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 350 000 aktier.

 

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 14.12.2023. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 14.6.2027. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2021.

 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission för personalens aktiesparprogram

 

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet som den ordinarie bolagsstämman 2012 har beslutat införa.

 

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om aktieemission eller överlåtelse av Bolagets egna aktier till personer som deltar i aktiesparprogrammet och enligt programmets villkor är berättigade att erhålla vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri aktieemission även till Bolaget. Detta bemyndigande berättigar till att inom ramen för aktiesparprogrammet få överlåta även sådana egna aktier som Bolaget för tillfället innehar och vilkas användningsändamål ursprungligen begränsats till annat än incentivprogram. Antalet nya aktier som kan emitteras eller av Bolaget innehavda aktier som kan överlåtas kan sammanlagt uppgå till högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,6 procent av Bolagets samtliga aktier.

 

Styrelsen har rätt att besluta om övriga frågor gällande aktieemissionen och bemyndigandet är i kraft fram till 14.6.2027. Detta bemyndigande gäller utöver bemyndigandena i de föregående punkterna. Detta bemyndigande ersätter det emissionsbemyndigande som den ordinarie bolagsstämman år 2021 gav för aktiesparprogrammet.

 

Bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer

 

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om donationer upp till totalt högst 400 000 euro till universitet, högskolor eller andra allmännyttiga eller liknande ändamål. Donationerna kan göras i en eller flera rater. Styrelsen har rätt att besluta om förmånstagare och belopp för varje donation. Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av den följande ordinarie bolagsstämman.

 

Protokoll

 

Stämmoprotokollet finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.konecranes.com/agm2022 senast från och med 29.6.2022.

 

KONECRANES ABP

Kiira Fröberg

Direktör, investerarrelationer

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Kiira Fröberg,

Direktör, investerarrelationer,

tfn +358 (0)20 427 2050

 

 

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2021 omsatte koncernen 3,2 miljarder euro. Koncernen har kring 16 600 anställda i cirka 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

 

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsinki

Stora medier

www.konecranes.com